maandag 3 december 2007

Nieuwe woorden (1)

'aalma v modernere benaming voor aalmoes; gegevenheidje of gegeven heitje.
'aanherf m allereerste begin van de herfst, als de blaadjes nog nèt niet vallen. Het kan overigens in de aanherf nog makkelijk 28° worden.
'aanpapen [aanpaapte, h. aangepaapt] al te vriendschappelijke betrekkingen onderhouden met één of meer katholieken.
aanstuit'gevend bn zeer aanstootgevend.
aan'wazig bn niet geheel aanwezig.
'aardleiding v leiding van bijv. geografisch instituut die het opneemt tegen de aardsdommen, de aardsleugenaars en de aardsvijanden.
ab'barium (Aram-Lat) o (mv -ria) plaats waar volgens de eerste christenen God (aanspreektitel: Abba) zou zijn; de hemel.
ab'c-oorlog [aabee'see-] m oorlog zoals die elke 25 jaar in Nederland en Vlaanderen uitbreekt tussen spellingsdeskundigen. Oorzaak: overschot aan taalkundigen. Gevolg: enorme verspilling.
abelar'deren (Fr) (abelardeerde, h. geabelardeerd) in het geheim liefdesbrieven schrijven. Gaat waarschijnlijk terug tot Pierre Abelard, Frans filosoof 1079-1142, die een geheime correspondentie voerde met zijn Heloïse. Die correspondentie werd pas in de 15e eeuw teruggevonden. abelar'deur m iem. die (in opdracht) liefdesbrieven schrijft. abe'lardo (It) muz wee gekras.
abê'teur (Fr) m [aabèè-] dommaker, afstomper, iem. die anderen dom houdt. Op de televisie zijn vanavond alleen maar abêteurs te zien. abê'toir (Fr) o [aabèè'twaar] plaats waar men dezulken opruimt en afslacht.

Geen opmerkingen: